Przewodnik eksperta od kwitnienia wiśni na temat oglądania kwiatów: Asada Nobuyuki

You are currently viewing Przewodnik eksperta od kwitnienia wiśni na temat oglądania kwiatów: Asada Nobuyuki
  • Post category:Sakura

Przewodnik eksperta od kwitnienia wiśni na temat oglądania kwiatów

Przewodnik eksperta od kwitnienia wiśni na temat oglądania kwiatów. A Cherry Blossom Expert’s Guide to Flower Viewing.  ニッポンの桜を見に行こう:専門家が伝授する花見の楽しみ方

Jasnoróżowe oznaki nadejścia wiosny. Pale Pink Signs of the Advent of Spring. 春の到来を告げる桜前線

Wraz ze zbliżającą się wiosną, Japończycy oczekują z radością na rozkwit kwiatów wiśni. Kwitnienie wiśni czyli sakury po japońsku, sygnalizuje koniec zimy i wzbudza w ludziach entuzjazm na nadchodzące cieplejsze dni.

As spring approaches, Japanese people wait in anticipation for the cherry blossoms to come into bloom. The flowering of the cherries, or sakura in Japanese, signal the end of winter and get people excited for the warmer days ahead.

春が近づくと、日本人は桜の開花を心待ちにする。桜が花開くと、冬の終わりと春の訪れを感じ、心が浮き立つのだ。

„Somei yoshino, najpopularniejsza odmiana wiśni, ma ciemniejszy kolor na swoich pąkach, ale w miarę kwitnienia ich kolor zmienia się w jasnoróżowy”, mówi Asada Nobuyuki, sekretarz generalny Japan Sakura Association. “Dla mnie to, co jest naprawdę przyjemne w oglądaniu rozkwitających kwiatów, to być świadkiem zmiany tego koloru. Widok płatków rozsypujących się z gałęzi, tańczących po ziemi, ma w sobie szczególny urok, a widok płatków rozrzuconych po powierzchni wody to w całości inne doświadczenie. ”

Asada podkreśla, że istnieją różne sposoby cieszenia się drzewami (wiśni). „Kwiaty wiśni kwitną przez około dziesięć dni. Mam nadzieję, że ludzie nie będą tylko wyczekiwać tego krótkiego okresu, kiedy (kwiaty) są w pełnym rozkwicie, ale także będą cieszyć się wszystkimi etapami kwitnienia drzew w sezonie”.

Japońskie Stowarzyszenie Kwitnącej Wiśni, zajmujące się wytwarzaniem prezentów z wiśni, działa również na rzecz ochrony i sadzenia roślin liściastych. Grupa jest dobrze znana w Japonii z listy „Sto najlepszych miejsc (do oglądania) kwitnących wiśni”, która jest niezbędnym przewodnikiem dla każdego wilebiciela sakury. Asada, sam arborysta (chirurg drzew), opiekuje się i bada drzewa wiśniowe, które mają zostać przekazane (do sadzenia), a także bada środowiska uprawy i edukuje hodowców drzew.

Somei yoshino, the most popular species of cherry, have a darker color to their buds, but as they continue to bloom, their color changes into a light pink,” says Asada Nobuyuki, secretary general of the Japan Cherry Blossom Association. “For me, what’s truly enjoyable about flower viewing is witnessing that change in color. The sight of the petals scattering from their branches, dancing along the ground, has a special charm to it, and seeing petals scattered over the surface of the water is a whole different experience.”

Asada stresses that there are various ways to enjoy the trees. “Cherry blossoms only bloom for about ten days. I hope that people will not simply just look forward to the short time where they are in full bloom but rather enjoy all the trees’ stages during the season.”

The Japan Cherry Blossom Association, primarily concerned with making gifts of cherry trees, also works to help protect and plant the deciduous flora. The group is well known in Japan for its list of the “Top 100 Cherry Blossom Spots” in the country, an essential guide for anyone looking to get their fill of flower viewing. Asada, himself an arborist, takes care of and examines cherry trees that are slated to be donated while also surveying growing environments and educating tree growers.

「染井吉野(ソメイヨシノ)は、比較的濃いさくら色のつぼみの状態から、三分咲き、五分咲きと花が開いてゆくにつれて、淡い紅白色に変化していく。こうした色の変わる様を楽しむのも、味わい深いものだと思います。風に吹かれて散った花びらが地面を走るところも何とも言えぬ風情を感じさせるでしょう。水面に浮かぶ花筏も素晴らしいと感じます。さくらの花が咲いているのはわずか10日間ほどですので、満開の時だけでなく、さまざまな時の表情を楽しんでほしいですね」

桜の多様な楽しみ方を提案するのは、「日本さくらの会」の浅田信行事務局長。桜の寄贈事業を中心に、その保護や普及に力を入れている同会は、花見シーズンの旅程を決めるのには欠かせない「さくらの名所100選」を推薦することでも知られる団体だ。浅田さんは、寄贈前の桜の管理や調査、植栽先での環境調査や植栽指導に当る「樹木医」でもある。

Mnóstwo różnych kwiatów wiśni. A Plethora of Different Cherry Blossoms. 桜への想いが豊富な品種を生み出した

Drzewa wiśniowe rosną w całej Japonii. Front kwiatu wiśni dla Somei Yoshino przebiega na północy archipelagu przez okres około miesiąca, co może wydawać się długim i krótkim okresem. Przesuwające się linie frontu łączą obszary, w których wiśnie Somei Yoshino kwitną w tym samym czasie, a ich kwiaty zwykle rozkwitają około 5 do 10 dni po otwarciu pąków. Pod koniec marca kwiaty zaczynają kwitnąć od Kyūshū do Tokio, a na północy, w Aomori i Hokkaidō rozpoczynają kwitnięcie pod koniec kwietnia. W Kyūshū, w ciepłym klimacie, inny rodzaj wiśni znany jako Yamazakura zaczyna kwitnąć pod koniec lutego, pojawiając się jeszcze zanim wiosna dotrze na wyspę

Cherry trees grow throughout Japan. The cherry-blossom front for somei yoshino travels north up the archipelago over a period of around a month, which can seem like both a long and short span of time. The advancing lines of the front connect all the areas where somei yoshino cherries burst into flower at the same time, their flowers typically coming into full bloom around 5 to 10 days after the buds start to open. Flowers begin to bloom in the area spanning Kyūshū to Tokyo around the end of March, while their northern counterparts in Aomori and Hokkaidō start in late April. In Kyūshū, with its warm climate, another type of cherry known as yamazakura begin to bloom in late February, appearing even before spring makes it to the island.

桜は日本全国どこにでもある。ソメイヨシノの「桜前線」は日本列島を約1カ月で北上していく。ゆっくりと、あるいは、あっという間に。桜前線はソメイヨシノの開花が同じ地点を結ぶ線で、満開になるのは5〜10日後が目安である。九州や四国、そして東京では3月下旬に開花し、4月下旬に青森と北海道の間にある津軽海峡を越える。一方、九州の温暖な地域では、ヤマザクラが2月下旬には開花する。九州の春は3月前に到来するということになる。

Podczas gdy odmiana Somei Yoshino (Prunus x yedoensis) była pierwotnie wyhodowana w Japonii, kwiaty wiśni można również znaleźć dziko rosnące w innych krajach na całym świecie, takich jak Chiny, Nepal i Stany Zjednoczone. Przez lata odkryto i wychodowano wiele różnych gatunków.

„Rośliny można podzielić na dwie ogólne klasyfikacje: gatunki dzikie i gatunki uprawne. W Japonii istnieje dziesięć rodzajów kwiatów dzikiej wiśni, w tym Yamazakura, Oshimazakura, Edo Higan i Kanhizakura pochodząca z Okinawy, i mówi się, że istnieje około trzydziestu gatunków dzikich kwiatów wiśni w Chinach. Japońska wiśnia przyciąga uwagę ludzi ponieważ istnieje bardzo dużo różnych gatunków uprawnych, które zachowały się na przestrzeni lat. Jestem pewien, że powodem, dla którego tak wiele różnych gatunków uprawiano w Japonii, jest to, że Japończycy mają do nich prawdziwe przywiązanie, do ich urzekającej, przemijającej natury ”, stwierdza Asada.

Jednak kwiat wiśni nie zawsze był symbolem Japonii. W okresie Nara (710–794), kiedy Japonia była pod największym wpływem kultury chińskiej, słowo „kwiat” w japońskiej poezji odnosiło się raczej do kwiatu śliwy (ume) niż do wiśni. W okresie Heian (794–1185) piękno kwiatów wiśni stało się modne i zaczęły pojawiać się w poezji, literaturze i zwojach obrazów. Później słowo kwiat stało się synonimem kwiatu wiśni, a hodowla nowych gatunków postępowała przez cały okres Edo (1603–1868), w tym Somei Yoshino, która powstała w połowie XIX wieku. Wytrzymałość drzew i ich wspaniałe kwiaty utorowały drogę ich popularności w całym kraju, aż w końcu osiągnęły punkt, w którym kwiat wiśni stał się symbolem samej Japonii.

While the somei yoshino, or Prunus x yedoensis, species was originally bred in Japan, cherry blossoms can also be found growing wild in other countries around the world such as China, Nepal, and the United States. Many different species have been discovered and cultivated over the years.

“Plants can be split up into two general classifications: wild species and cultivated species. There are ten types of wild cherry blossoms in Japan, including yamazakuraōshimazakuraedohigan, and the kanhizakura native to Okinawa, and there are said to be around thirty species of wild cherry blossoms in China. What I believe catches people’s attention about Japanese cherry blossoms is that there are a multitude of different cultivated species that have been preserved here over time. I’m sure that the reason that there are so many different species that have been cultivated in Japan is that the Japanese people have a real affinity for them and for their beguiling, transient nature,” states Asada.

However, the cherry blossom was not always the symbol of Japan it is today. During the Nara period (710–794), when Japan was most influenced by Chinese culture, the word for flower in Japanese poetry alluded to the plum blossom rather than the cherry. In the Heian period (794–1185), the beauty of the cherry blossoms came into vogue and they began to appear in poetry, literature, and picture scrolls. Later in history the word flower came to be synonymous with the cherry blossom, with cultivation of new species progressing throughout the Edo period (1603–1868), including the somei yoshino species, which was created in the mid-nineteenth century. The sturdiness of the trees and their brilliant blooms paved the way for their popularity throughout the country, eventually reaching the point where the cherry blossom came to serve as a symbol of Japan itself.

ソメイヨシノは日本で作られた品種だが、桜はネパール、中国、日本、米国に野生しており、それらから数多くの品種が発見され、育生が行われてきた。

「植物は、野生種と園芸品種に大別されます。さくらは、日本では、ヤマザクラ、オオシマザクラ、エドヒガンなど9種に、沖縄にあるカンヒザクラを加えて10種の野生種があります。中国では約30種の野生種が存在すると言われます。日本のさくらが世界で注目されるのは、多種多様な園芸品種が作出され、保存されてきたからではないかと思います。こうした多様なさくらが生み出されたのは、日本人がこの花をこよなく愛し、そこに艶(あで)やかで儚(はかな)い想いを感じたからに他なりません」(浅田さん)。

しかし、中国からの渡来文化が中心であった奈良時代、和歌で「花」といえば梅のことで、まだ、桜を意味するものではなかった。平安時代になると、桜の素晴らしさが認知され、和歌や物語文学、絵巻物などに数多く登場するようになった。京都御所の紫宸殿(ししんでん)前庭に植えられている「左近桜(さこんのさくら)、右近橘(うこんのたちばな)」も、元々は「左近梅」だった。枯死したのをきっかけに、桜の木に植え替えられたそうだ。その後、室町、戦国時代になると、はなといえば桜を指すようになった。江戸時代になって品種改良がすすみ、末期にソメイヨシノが誕生。丈夫で大きく、咲き方が華やかに感じられたために、全国的に普及した。その結果、桜が日本を代表する花と言われるようになったのではないかと考えられている。

Znalezienie własnej specjalnej Sakury. Finding Your Own Special Sakura. 自分だけの桜に出会うために

Odwiedzający Japonię, zastanawiający się, gdzie cieszyć się sakurą, mogą wybrać lokalizację z listy „Sto najlepszych miejsc (do oglądania) kwitnących wiśni”, dostępnej w języku japońskim na stronie japońskiego stowarzyszenia Cherry Blossom Association (link do strony w załączeniu). Świetnymi miejscami do oglądania kwiatów w Tokio są Ueno Park, Park Sumida, znany od czasów Edo z wiśni i Park Koganei, gdzie odwiedzający mogą zobaczyć 1700 wiśni i ponad 50 różnych odmian.

Japan visitors wondering where to enjoy the sakura might pick a location from the “Top 100 Cherry Blossom Spots” list, available in Japanese on the Japan Cherry Blossom Association website. Great spots to go flower viewing in Tokyo include Ueno Park, Sumida Park, known since the Edo period for its cherries, and Koganei Park, where visitors can see 1,700 cherry trees from over 50 different varieties.

Asada, one of the list’s authors, says he hopes people will read it and discover somewhere that suits their tastes. The list is not just a simple ranking system—the only order it has is from Hokkaidō in the north to Kyūshū and Okinawa in the south—but rather spotlights locations where the cherry trees are in harmony with the surrounding environment or help to improve the area’s natural beauty, along with places where the trees are well maintained.

どこに花見に出掛けようかと迷ったら、1990年に選定された「さくらの名所100選」が参考になる。東京であれば台東区の「上野恩賜公園」や江戸時代から続く名所「隅田公園」、50種約1700本の桜が楽しめる「小金井公園」などが名を連ねている。

「みなさんの身近にある名所に気づいてもらいたいという思いを込めて推薦しています」と浅田さんは言う。選定基準には、「さくらが周辺の環境とよく調和し、著しく自然景観を向上させている」「保護管理体制が整っている」などという項目が含まれ、単なる優劣を決めるランキングではない。日本さくらの会では他にも、100選のほか50カ所を推薦した『別選さくら名所』や、1990年以降に注目されるようになった『その他の名所』もホームページなどで紹介しているので、そちらもチェックしたい。

W dzisiejszych czasach ludzie z całego świata chętnie włączają oglądanie kwiatów wiśni do swoich wiosennych tras podróży (po Japonii). Zapytaliśmy Asadę, jak najlepiej cieszyć się oglądaniem kwiatów w napiętym harmonogramie podróży.

„Oglądanie kwiatów w Japonii nie polega tylko na patrzeniu na kwiaty, ale na gromadzeniu się razem z przyjaciółmi i rodziną oraz cieszeniu się ich towarzystwem pod kwitnącymi drzewami. Cieszenie się z tego wspólnotowego aspektu kultury japońskiej – nie tylko same kwiaty – jest czymś, co mam nadzieję, że odwiedzający zrobią, kiedy pójdą oglądać kwiaty. Nie odwiedzaj też tylko słynnych miejsc; jeśli zdarzy ci się zobaczyć samotne wiśniowe drzewo w pobliżu miejsca pobytu, upewnij się, że je także zobaczysz. Piękno kwiatów zmienia się w ciągu dnia, od rana do wieczora. Mam nadzieję, że ludzie znajdą miejsce, w którym będą mogli tworzyć trwałe wspomnienia, coś, co mogą zabrać ze sobą do domu. ”

Nowadays, people coming from all over the world eagerly make the cherry blossoms a part of their springtime travel itineraries. We asked Asada what the best way is to enjoy flower viewing when on a tight schedule.

“Flower viewing in Japan is not simply about looking at the flowers, but gathering together with friends and family and enjoying each other’s company beneath the blossoms. Enjoying that communal aspect of Japanese culture—not just the flowers themselves—is something I hope visitors will do when they go flower viewing. Also, don’t just go visit the famous spots; if you happen to see a lone cherry tree nearby where you are staying, make sure to go see it as well. The flowers’ beauty changes throughout the day, from morning to evening. I hope people will find a place where they can make lasting memories, something they can carry back home with them in their hearts.”

今や、花見のために訪日する外国人旅行者も少なくない。最後に、限られた日数の中で、どのように桜を観賞すればいいのかを訪ねた。

「花を眺めるだけでなく、皆でワイワイとその場の雰囲気を楽しむのが日本の花見の文化なのです。さくらが美しいとされる背景には、花単体の美しさだけでなく、日本人の生活文化との関わりを見逃すことができません。それを感じ取っていただけたらと思います。そして、さくらの名所だけでなく、滞在先の近くに咲く1本のさくらに着目してみてください。早朝や昼間、夜などによって、見え方が変わってきます。自分自身の思い出に残るさくらの木を見つけて、旅のお土産にしてほしいですね」(浅田さん)

Artykuł oryginalnie opublikowany w języku japońskim 31 marca 2018 r. Napisany przez Abe Manami.